Jak założyć żłobek

JAK ZAŁOŻYĆ ŻŁOBEK?

Opieka nad najmłodszymi to odpowiedzialne zajęcie, zatem jak założyć żłobek, by spełnić wszystkie wymogi ? Czym się różni żłobek od klubu dziecięcego? Czy mogę otworzyć żłobek we własnym domu? Te oraz dziesiątki innych pytań nasuwają się przedsiębiorcom, ale spokojnie, odpowiemy na nie.

Kto może założyć żłobek?

W Polsce istnieją dwie formy opieki nad najmłodszymi, są to żłobek i klub dziecięcy. Zasady działania żłobka i klubu dziecięcego są podobne i omawiamy je poniżej.

Żłobek i klub dziecięcy założyć mogą osoby fizyczne i prawne, a także instytucje publiczne (np. urzędy, sądy) i jednostki samorządu terytorialnego(np. gminy, powiaty).

Od jakiego wieku do żłobka i klubu dziecięcego przyjmuje się najmłodszych?

Żłobki przyjmują niemowlęta powyżej 20 tygodnia życia, natomiast kluby dziecięce sprawują opiekę nad dziećmi, które ukończyły dwanaście miesięcy. W obydwu placówkach mogą przebywać dzieci aż do zakończenia roku szkolnego, w których maluch ukończy 3 lata. Zatem nawet jeśli Twoje dziecko trzecie urodziny obchodzi jesienią, to i tak musi opuścić żłobek w czerwcu tegoż roku, a od września powinno rozpocząć edukację przedszkolną.

Istnieją sytuacje gdy maluch może zostać objęty opieką w żłobku (i klubie dziecięcym) po skończeniu 3 lat np. z powodu braku miejsc w przedszkolach lub ze względów rozwojowych. Wówczas dziecko ma prawo pozostać w placówce nawet do ukończenia czwartego roku życia.

Celem obydwu instytucji jest zapewnienie opieki najmłodszym dzieciom w warunkach jak najbliższych domowym. Oznacza to właściwą pielęgnację zwłaszcza, że maluchy przebywają w żłobku do dziesięciu godzin dziennie, a w razie konieczności niektóre nawet dłużej. Wówczas rodzice zobowiązani są do uiszczenia dodatkowych opłat. Tak samo jest w klubie dziecięcym.

Jak założyć żłobek?

Otwieranie żłobka białe łóżeczko namiot

Na każdym etapie zakładania placówki warto mieć na uwadze podstawowe zadanie żłobka. W skrócie są to opieka nad maluchami w warunkach zbliżonych do domowych oraz zapewnienie im dostępu do zajęć wychowawczych i edukacyjnych dostosowanych do wieku dziecka.

Otwierając żłobek warto przygotować sobie plan, który pomoże ogarnąć wszystkie wymagania począwszy od spełnienia warunków sanitarnych po możliwości dofinansowania ze środków unijnych lub rządowych.

Jak założyć żłobek krok po kroku?

Wiedząc już, że nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych ani formalnych by otworzyć  żłobek należy ustalić sobie plan działania. Oto najważniejsze punkty planu założenia żłobka, które poniżej omawiamy dokładnie:

 • zapoznać się z przepisami prawnymi stawianymi tego rodzaju placówkom,
 • zorientować się w możliwościach pozyskania dofinansowania na otwarcie żłobka (dotacje gminne, dofinansowania ze środków unijnych na stronie internetowej samorządu właściwego dla danego województwa oraz program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Maluch+)
 • dokładnie zbadać rejon, w którym chcemy działać uwzględniając dane demograficzne (sąsiedztwo rodzin z małymi dziećmi) i konkurencyjne instytucje, a następnie wybrać lokalizację dla naszego żłobka
 • znaleźć lokal, który spełnia wymogi powierzchniowe, sanitarne i przeciwpożarowe, lub przeprowadzić remont dostosowując lokal do wymagań, jeśli nic nie spełnia stawianych warunków postawić własny budynek (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy oraz Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)
 • znaleźć wykwalifikowany personel spełniający wymagania (Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)
 • zapoznać się z normami żywienia podanymi przez Instytut Żywności i Żywienia z uwagi na brak innych precyzyjnych przepisów dotyczących żywienia najmłodszych
 • złożyć wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez urzędy miasta/gminy ( Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Jak założyć żłobek – przepisy prawne i właściwe instytucje

Oto lista zebranych w pigułce najistotniejszych przepisów prawnych, programów dofinansowujących i instytucji, z którymi warto się zaprzyjaźnić planując otwarcie żłobka lub klubu dziecięcego:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Maluch+
 • programy dofinansowujące otwarcie żłobka lub klubu dziecięcego na stronach samorządowych dla właściwego regionu
 • Państwowy Inspektor Sanitarny
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Instytut Żywności i Żywienia
 • Instytut Matki i Dziecka

Jak otworzyć żłobek – lokalizacja

Zapotrzebowanie młodych rodziców na opiekę nad najmłodszymi dziećmi zwiększa się z każdym rokiem. Planując założenie żłobka należy zbadać w wybranej lokalizacji funkcjonującą już konkurencję oraz sprawdzić zapotrzebowanie na tego typu usługi. Najprościej więc sprawdzić w internecie, pospacerować lub pojeździć po określonym terenie i poobserwować jakie znajdują się tam placówki.

W ten sam sposób warto zrobić rozeznanie pod kątem potencjalnych klientów żłobka. Sprawdzić czy w okolicy jest dużo rodzin z maluchami, popytać rodziców na placach zabaw o popyt na miejsca w żłobkach.

Dopiero po takim wywiadzie przyszły właściciel placówki ma szansę wybrać odpowiednią lokalizację.

Jak założyć żłobek dofinansowanie

W ramach funduszy unijnych przeznaczonych na wsparcie funkcjonowania żłobków (i przedszkoli) działają w Polsce różnego rodzaju fundusze i programy. Do najważniejszych należy zaliczyć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz krajowe programy operacyjne zarządzane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju i programy regionalne zarządzane przez Urzędy Marszałkowskie.

Programy z funduszy europejskich pojawiają się okresowo i z reguły dotyczą wybranego regionu (województwa, gminy). Aktualnych informacji o programach wsparcia na założenie żłobka można szukać na stronie funduszy europejskich lub samorządowych stronach właściwych dla lokalizacji żłobka.

Rządowy program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Maluch+ jest przeznaczony dla prowadzących oraz planujących prowadzić instytucje opieki dla dzieci do lat 3.

dofinansowanie żłobka przepisy cytat

Szczegółowe informacje dotyczące programu Maluch+ podane są na stronie Ministerstwa.

Jak założyć żłobek: wymagania sanitarne i przeciwpożarowe

Najważniejszym aktem prawnym określającym wymogi sanitarno-lokalowe i przeciwpożarowe reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy wraz ze zmianami z dnia 8 grudnia 2017 r. oraz art. 25 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Poza rozporządzeniem z dnia 10 lipca 2014 r., dla uniknięcia wszelkich pomyłek i błędów, przyszli właściciele placówki powinni się także posiłkować dodatkowymi rozporządzeniami: Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymogi przeciwpożarowe

Według § 1. 1. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.:

żłobek przepisy pożarowe cytat

Stan zgodności pomieszczeń do wymogów przeciwpożarowych zatwierdza komendant miejski lub powiatowy Państwowej Straży Pożarnej po zakończeniu wszelkich prac budowlanych i remontowych. Aby więc uniknąć niespodzianek i konieczności ponownego remontu, przed przystąpieniem do budowy lub remontu lokalu przeznaczonego na żłobek warto skonsultować się z najbliższą jednostką straży pożarnej i od razu wdrożyć ich wytyczne.

Wymogi sanitarno lokalowe

Najistotniejsze wymogi sanitarno lokalowe, na które należy zwrócić szczególną uwagę przygotowując lokal, budynek na żłobek albo klub opisane we wspomnianym już rozporządzeniu z 10 lipca 2014 r oraz zmiany wprowadzone 8 grudnia 2017 r.:

wymogi sanitarne żłobka przepisy cytat

Decyzja i kontrole Sanepidu

Decyzję o tym czy lokal spełnia wymogi sanitarno lokalowe wydaje państwowy inspektor sanitarny już po zakończeniu wszelkich prac remontowo budowlanych na wniosek podmiotu, który żłobek zakłada. Taka decyzja poprzedzona jest kontrolą pracownika z właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Podczas kontroli sprawdzane są min.: materiały budowlane (jakość i zgodność z atestami), zabawki oraz urządzenia na placu zabaw (oznakowania i certyfikaty) oraz dostosowanie mebli używanych w żłobku do wieku dziecka i zapewniających najmłodszym prawidłowy rozwój.

We wniosku składanym do właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie może zabraknąć założeń programowych placówki, opisu lokalu wraz z rzutami i przekrojami oraz dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu, a także protokołów z pomiaru natężenia sztucznego światła i prawidłowo działającej wentylacji. Wniosek powinien zawierać również umowę na wywóz śmieci i badanie bakteriologiczne wody.

Wszystkie wymogi spełnione i żłobek działa? Można odetchnąć i skupić się na prowadzeniu działalności. Należy jednak zawsze pamiętać o możliwości przeprowadzenia kontroli przez państwową inspekcję sanitarną. Kontrole mogą być planowane lub być wynikiem nieprawidłowości zgłoszonych Sanepidowi.

Jak otworzyć żłobek – personel

O tym, że rodzice nie powierzą dziecka niesprawdzonej opiekunce wiemy wszyscy. Nie ma znaczenia czy szukamy niani dla maluszka przychodzącej do domu czy oddajemy najmłodszą latorośl do żłobka albo przedszkola. Zawsze chcemy by “Pani” była najlepsza na świecie, budząca zaufanie, najmilsza i cierpliwa. Takie cechy posiadają osoby, które kochają dzieci i uprawiają swój zawód z powołania, nie z konieczności.

Opieka nad dziećmi w żłobku

Cechy osobowościowe pań pracujących w żłobkach to jedno, a wymagania określone w przepisach to drugie. Zaufana, ciepła i cierpliwa opiekunka spełniająca wymogi – takiego ideału szukają rodzice.

opieka nad dziećmi w żłobku przepisy cytat

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (art. 13-20) precyzuje, kto może sprawować opiekę nad najmłodszymi w żłobku. Przed zatrudnieniem personelu należy dokładnie poznać przepisy tej ustawy.

Żywienie dzieci w żłobkach

Żłobek powinien zapewnić każdemu przebywającemu w nim dziecku higieniczne warunki do spożywania posiłków. Poza zdrowym rozsądkiem, zasady żywienia maluszków reguluje Instytut Żywności i Żywienia o czym informuje art. 22 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Na uwagę zasługuje opracowana przez instytut Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży.

Prowadząc żłobek, klub dziecięcy, przedszkole oraz każdą inną placówkę żywiącą dzieci warto także zaglądać na stronę Instytutu Matki i Dziecka, gdzie czasami pojawiają się publikacje dotyczące żywienia najmłodszych.

Jak założyć żłobek prywatny?

Otwierając żłobek prywatny należy zarejestrować działalność gospodarczą. Może to być zarówno jednoosobowa działalność gospodarcza jak i spółka (poza spółką partnerską).

Poza tym należy spełnić wszystkie wymagania wymienione we wcześniejszych punktach tego artykułu, czyli: uzyskanie pozytywnych opinii straży pożarnej i inspekcji sanitarnej, zatrudnienie fachowego personelu, złożenie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Jak założyć żłobek w domu?

By założyć żłobek w domu należy spełnić wszystkie wymagania opisane w niniejszym tekście. Co to oznacza?

Jak założyć żłobek krok po kroku? Pin

Nie ma szczególnych przeciwwskazań do prowadzenia żłobka we własnym mieszkaniu lub domu. Mając taki pomysł, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z wymogami lokalowymi określonymi w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych z 25 marca 2011 r. Brak wymaganej powierzchni lokalu lub negatywne opinie straży pożarnej i inspektora sanitarnego wykluczają możliwość założenia żłobka w domu.

Czy żłobek to dobry pomysł na biznes?

Sprawdź także inne pomysły, które znajdziesz w naszym poradniku POMYSŁ NA BIZNES!